გარემოსდაცვითი შემოწმების მესამე ჯგუფის მეორე რაუნდი დაიწყო! რვა პროვინცია იმუშავებს!

წყარო: ეკოლოგიისა და გარემოს დაცვის სამინისტრო, ჩინეთის წყალგაუმტარი ანგარიში, ოქროს ობობის ქსელი 2021-04-08

ეკოლოგიური და გარემოს დაცვის ინსპექტორების მუშაობის შესახებ ცენტრალური დებულების თანახმად, ცენტრალური ეკოლოგიური და გარემოს დაცვის ინსპექტორების მესამე ჯგუფის მეორე რაუნდი დაიწყო პარტიის ცენტრალური კომიტეტისა და სახელმწიფო საბჭოს თანხმობით. რვა ცენტრალურ ინსპექციის ჯგუფს ჰყავს შეიქმნა ეკოლოგიური და გარემოს დაცვის მიზნით შანქსი, ლიაონინგი, ანჰუი, ჯიანქსი, ჰენანი, ხუნანი, გუანქსი და იუნანი პროვინციებსა და ავტონომიურ რეგიონებში დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში.

news

როგორ უნდა შეასრულოს შესაკრავი საწარმოები კარგ საქმეს?
1 აპრილიდან 4 აპრილის ჩათვლით, ტანგშანის ეკოლოგიისა და გარემოს დაცვის ბიურომ დაადასტურა, რომ გარემოს დაცვის დარღვევაზე დასჯილია 48 შემთხვევა, ჯარიმით ჯამში 19,2 მილიონი იუანი. ამრიგად, გარემოს დაცვის სახელმწიფო სამართალდამცავი ორგანო მყარია, როგორც საწარმო, როგორ უნდა მოგვარდეს გარემოს შემოწმება?
განმარტების ნაწილი შეგიძლიათ იპოვოთ ტანგშანის ჯარიმაში:
1. მძიმე ატმოსფერული ამინდის გამო საგანგებო სიტუაციების საშუალო რეაგირების წარმოება არ ხორციელდება
2. ონლაინ მონიტორინგის მონაცემების თაღლითობა
3. საამქროში არ არის ორგანიზებული ემისიები
4. ვერ დადგინდება ჯანსაღი გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის წიგნი და არ ჩაიწეროს იგი ჭეშმარიტად
5. ონლაინ მონიტორინგის აღჭურვილობის ნორმალური ფუნქციონირება არ არის გარანტირებული
6. პირდაპირი გამონაბოლქვი
7. არსებული სიტუაცია არ შეესაბამება დამაბინძურებლების გამონადენის ნებართვის რეგისტრაციას
დასასრულს, ეს არის: გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის განხორციელება; დაბინძურების კონტროლის განხორციელება; სიცრუის გარეშე.
დაძლევის სტრატეგია
I. გარემოს დაცვა
* შეესაბამება თუ არა იგი ეროვნულ სამრეწველო პოლიტიკას და ადგილობრივი ინდუსტრიის დაშვების პირობებს და აკმაყოფილებს ჩამორჩენილი წარმოების შესაძლებლობების აღმოფხვრის შესაბამის მოთხოვნებს;
* შეიტანოთ თუ არა განცხადება დამაბინძურებლების გამონადენის ნებართვის მისაღებად კანონის შესაბამისად და გამონაბოლქვი ნივთიერებები ნებართვის შინაარსის შესაბამისად;
* დასრულებულია თუ არა გარემოს დაცვის მიღების პროცედურები;
* შეასრულა თუ არა საწარმოს სამშენებლო პროექტმა გზშ-ს პროცედურები და ”სამი ერთდროულად” კანონის შესაბამისად;
* დასრულებულია თუ არა გზშ-ს დოკუმენტები და გზშ-ს დამტკიცებები;
* შეესაბამება თუ არა საწარმოს პირობები გზშ-ს დოკუმენტაციის შინაარსს: ყურადღება გაამახვილეთ იმის შემოწმებაზე, შეესაბამება თუ არა პროექტის ბუნება, წარმოების მასშტაბი, ადგილმდებარეობა, მიღებული წარმოების ტექნოლოგია, დაბინძურების კონტროლის საშუალებები და ა.შ. დოკუმენტები;
* თუ პროექტი იწყება მშენებლობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დამტკიცებიდან 5 წლის შემდეგ, უნდა მოხდეს თუ არა ის ხელახლა წარდგენა გზშ-ს დამტკიცებისთვის.
მეორე, გარემოს დაცვის მიღების პროცედურები
გარემოს დაცვის მიღება სამშენებლო პროექტების დასრულებისას ძირითადად ითვალისწინებს დაბინძურების პრევენციისა და კონტროლის ობიექტების შემოწმებას და მიღებას გზშ დოკუმენტებსა და დამტკიცებებში. ამიტომ, ზოგიერთი სამშენებლო პროექტისთვის (მაგალითად, ეკოლოგიური ზემოქმედების მშენებლობის პროექტები), თუ გზშ დოკუმენტები და დამტკიცებები არ საჭიროებს მყარი ნარჩენების დაბინძურების პრევენციისა და კონტროლის ობიექტების მშენებლობას (მშენებლობის პერიოდში დროებითი ობიექტების გამოკლებით), არ არის საჭირო მყარი ნარჩენების დაბინძურების პრევენციისა და გარემოს დაცვის კონტროლის ობიექტების დასრულების საჭიროება. განყოფილებამ უნდა გასცეს შესაბამისი განმარტება დამოუკიდებელი მიღების ინსპექტირების მიღების დასკვნაში.
წყლისა და გაზის დამაბინძურებლებისთვის გარემოს დაცვის საშუალებების მიღება:
წყლისა და ჰაერის დამაბინძურებლების გარემოს დაცვის საშუალებები სამშენებლო პროექტებში უნდა შემოწმდეს და მიღებულ იქნეს თავად სამშენებლო დანაყოფების მიერ.
ხმაურის დაბინძურების პრევენციისა და კონტროლის საშუალებების მიღება:
სამშენებლო პროექტის ექსპლუატაციაში შესვლამდე ან გამოყენებამდე უნდა შემოწმდეს და მიიღონ მისი საშუალებები გარემოს ხმაურის დაბინძურების პრევენციისა და კონტროლისთვის, სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტებისა და პროცედურების შესაბამისად; თუ იგი ვერ აკმაყოფილებს სახელმწიფოს მიერ დადგენილ მოთხოვნებს , სამშენებლო პროექტი არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას წარმოებაში ან გამოყენებაში.
ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის კანონის 48-ე კანონის თანახმად, გარემოს ხმაურის დაბინძურების თავიდან აცილებისა და კონტროლის შესახებ (შესწორებულია 2018 წელს): თუ ამ კანონის მე -14 მუხლის დებულებების დარღვევით, სამშენებლო პროექტი მზადდება ეკოლოგიური გარემოს დაბინძურების პროფილაქტიკისა და კონტროლის დამხმარე საშუალებების დასრულების გარეშე ან სახელმწიფოს მიერ დადგენილი მოთხოვნების დაკმაყოფილების გარეშე, ქვეყნის დონეზე ან მის ზემოთ მდებარე ეკოლოგიური გარემოს კომპეტენტურმა განყოფილებამ უნდა დაავალოს მას შესწორებების გაკეთება ვადაში და დააკისროს ჯარიმა დანადგარზე ან ფიზიკურ პირზე; თუ გამოწვეულია დიდი გარემოს დაბინძურება ან ეკოლოგიური დაზიანება, მას დაევალება შეაჩეროს მისი წარმოება ან გამოყენება, ან დამტკიცების უფლებამოსილების მქონე ხალხის მთავრობის მიერ დამტკიცების შემდეგ, მისი დახურვა.
მყარი ნარჩენების დაბინძურების პრევენციისა და კონტროლის საშუალებების მიღება:
2020 წლის 29 აპრილს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის კანონი მყარი ნარჩენებით გარემოს დაბინძურების თავიდან აცილებისა და კონტროლის შესახებ (მეორე რედაქცია უნდა შესრულდეს 2020 წლის 1 სექტემბრიდან), სამშენებლო პროექტებს უნდა შექმნან მყარი კომპონენტების სრული კომპლექტი ნარჩენების დაბინძურების პრევენციის საშუალებები, სამშენებლო ერთეულის მიერ გარემოს დაცვის მიღების განსახორციელებლად დამოუკიდებლად საჭიროების შემთხვევაში, აღარ საჭიროებს გარემოს დაცვის მიღების ადმინისტრაციულ დეპარტამენტს.
თვითგამოწმების, გასწორებისა და დამუშავების საშუალებები გამონაბოლქვ გაზებთან დაკავშირებული
შეამოწმეთ გამონაბოლქვი გაზის გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციის სტატუსი, ისტორიული ექსპლუატაცია, მართვის უნარი და ტევადობა.

1, გამონაბოლქვი გაზის შემოწმება
* შეამოწმეთ რამდენად გონივრულია ორგანული ნარჩენების გაზების დამუშავების პროცესი.
* შეამოწმეთ ქვაბის წვის მოწყობილობების აუდიტის პროცედურები და მუშაობის მაჩვენებლები, შეამოწმეთ წვის მოწყობილობების გაშვებული მდგომარეობა, შეამოწმეთ გოგირდის დიოქსიდის კონტროლი, შეამოწმეთ აზოტის ოქსიდების კონტროლი.
* შეამოწმეთ ნარჩენების გაზის, მტვრისა და სუნის წყაროები;
* შეამოწმეთ, აკმაყოფილებს თუ არა გამონაბოლქვი გაზი, მტვერი და სუნი გამონაბოლქვი შესაბამისი დამაბინძურებლების გამონადენის სტანდარტებს;
* შეამოწმეთ აალებადი გაზის აღდგენა და გამოყენება;
* შეამოწმეთ ტოქსიკური და მავნე გაზების და მტვრის ტრანსპორტირების, დატვირთვის, გადმოტვირთვისა და შენახვისთვის გარემოს დაცვის ზომები.

2. ჰაერის დაბინძურების პრევენციისა და კონტროლის საშუალებები
* მტვრის მოცილება, გოგირდოვნება, დენრირება, სხვა გაზური დამაბინძურებლების გამწმენდი სისტემა;
* გამონაბოლქვი გაზის გამოსასვლელი;
* შეამოწმეთ, ააშენეს თუ არა დამაბინძურებლებმა ახალი გამონაბოლქვი იმ ადგილებში, სადაც ახალი გამონაბოლქვი აკრძალულია;
* შეამოწმეთ, გამონაბოლქვი ცილინდრის სიმაღლე აკმაყოფილებს თუ არა ადგილობრივი ან ადგილობრივი დამაბინძურებლების გამონადენის სტანდარტებს;
* შეამოწმეთ, არის თუ არა გამოსაბოლქვი გაზის მილზე სინჯის აღების ხვრელები და სინჯის აღების პლატფორმები
* შეამოწმეთ არის თუ არა დაყენებული გამოსაბოლქვი პორტი მოთხოვნების შესაბამისად (სიმაღლე, სინჯის აღების პორტი, მარკირების ფირფიტა და ა.შ.) და დამონტაჟებულია თუ არა საჭირო გამოსაბოლქვი გაზი და გამოიყენება თუ არა ონლაინ მონიტორინგის საშუალებები გარემოს დაცვის დეპარტამენტის შესაბამისად.

3. არაორგანიზებული ემისიის წყაროები
* ტოქსიკური და მავნე გაზების, მტვრისა და კვამლის არაორგანიზებული ემისიის წერტილებისთვის, თუ პირობები იძლევა ორგანიზებულ ემისიას, შეამოწმეთ, ჩაატარა თუ არა დამაბინძურებლების განმუხტვის განყოფილებამ გასწორება და მოახდინა ორგანიზებული გამოყოფა;
* შეამოწმეთ ქვანახშირის ეზოში არსებული მტვერი, მასალის ეზო, საქონელი და მტვერი მშენებლობის წარმოების პროცესში, მიღებული იქნა თუ არა ზომები მტვრის დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად, თუ შეიქმნა მტვრის საწინააღმდეგო მოწყობილობა;
* ჩაატარეთ მონიტორინგი საწარმოს საზღვრებზე, რათა შეამოწმოთ არაორგანიზებული ემისიები შესაბამის გარემოსდაცვით სტანდარტებთან.

4. ნარჩენების გაზის შეგროვება და ტრანსპორტირება
* ნარჩენების გაზის შეგროვება უნდა დაიცვას პრინციპი ”შეაგროვოთ ყველა მისაღები და შეაგროვეთ ხარისხის მიხედვით”. გამონაბოლქვი აირების შეგროვების სისტემა უნდა იყოს სრულყოფილად დაპროექტებული გაზის თვისებების, ნაკადის სიჩქარისა და სხვა ფაქტორების შესაბამისად, გამონაბოლქვი გაზის შეგროვების ეფექტის უზრუნველსაყოფად.
* დახურვის, იზოლაციისა და უარყოფითი წნევის მუშაობის ზომები უნდა იქნას მიღებული იმ მოწყობილობებისთვის, რომლებიც წარმოქმნიან მტვერს ან მავნე გაზებს.
* ნარჩენების გაზი უნდა შეგროვდეს თავად წარმოების მოწყობილობების გაზების შეგროვების სისტემით, რაც შეიძლება მეტი. როდესაც გაქცეულ გაზს აგროვებს გაზის შემგროვებელი (მტვრის) საფარი, იგი მაქსიმალურად უნდა იყოს გარშემორტყმული ან დაბინძურების წყაროსთან ახლოს, რათა შეამციროს შეწოვის დიაპაზონი და ხელი შეუწყოს დამაბინძურებლების აღებას და კონტროლს.
* ჩამდინარე წყლის შეგროვების სისტემისა და გამწმენდი ნაგებობების მიერ წარმოქმნილი ნარჩენების გაზი (თავდაპირველი ავზი, მარეგულირებელი ავზი, ანაერობული ავზი, აერაციის ავზი, შლამის ავზი და ა.შ.) უნდა შეგროვდეს ჰერმეტულად და უნდა იქნას მიღებული ეფექტური ზომები მკურნალობისა და განმუხტვის მიზნით.
* უნდა დაიხუროს მყარი ნარჩენების (სახიფათო ნარჩენების) საცავები აქროლადი ორგანული მასალებით ან აშკარა სუნით, ხოლო ნარჩენების გაზი უნდა შეგროვდეს და დამუშავდეს და განთავისუფლდეს.
* გაზების შეგროვების (მტვრის) საფარით შეგროვებული დამაბინძურებელი გაზი უნდა გადაიტანონ გამწმენდი მოწყობილობისთვის მილსადენების მეშვეობით. მილსადენის განლაგება უნდა იყოს შერწყმული წარმოების ტექნოლოგიასთან და უნდა იყოს მარტივი, კომპაქტური, მოკლე მილსადენი, ნაკლები სივრცე.
5. ნარჩენების გაზის დამუშავება
* საწარმოო საწარმოებმა უნდა შეარჩიონ მომწიფებული და საიმედო გამონაბოლქვი გაზის დამუშავების პროცესის მარშრუტი გამონაბოლქვი გაზის წარმოების ოდენობის, დამაბინძურებლების შემადგენლობისა და ხასიათის სრულყოფილი ანალიზის შემდეგ და ა.შ.
* მაღალი კონცენტრაციის ორგანული ნარჩენების გაზისთვის უნდა იქნას მიღებული კონდენსაციის (კრიოგენული) აღდგენის ტექნოლოგია და წნევის დაძაბვის ადსორბციის აღდგენის ტექნოლოგია ნარჩენების გაზში ორგანული ნაერთების გადამუშავებისა და გამოყენების მიზნით, შემდეგ კი გამოყენებული უნდა იქნეს დამუშავების სხვა ტექნოლოგიები, ემისიის სტანდარტების მისაღწევად.
* საშუალო კონცენტრაციის ორგანული ნარჩენების გაზისთვის უნდა იქნას გამოყენებული ადსორბციის ტექნოლოგია ორგანული გამხსნელების ან თერმული დაწვის ტექნოლოგიის დასაბრუნებლად გამწმენდის, განმუხტვის სტანდარტების შემდეგ.
* დაბალი კონცენტრაციის ორგანული ნარჩენების გაზისთვის, როდესაც აღდგენის ღირებულებაა, უნდა იქნას გამოყენებული ადსორბციული ტექნოლოგია; როდესაც არ არსებობს აღდგენის მნიშვნელობა, უნდა იქნას მიღებული ადსორბციული კონცენტრაციის წვის ტექნოლოგია, რეგენერაციული თერმული დაწვის ტექნოლოგია, ბიოლოგიური გამწმენდის ტექნოლოგია ან პლაზმის ტექნოლოგია.
* სუნიანი გაზის გაწმენდა შესაძლებელია მიკრობების გამწმენდის ტექნოლოგიით, დაბალი ტემპერატურის პლაზმური ტექნოლოგიით, ადსორბციის ან შთანთქმის ტექნოლოგიით, თერმული დაწვის ტექნოლოგიით და ა.შ. გაწმენდის შემდეგ, იგი შეიძლება დაიშვას სტანდარტამდე და ის გავლენას არ მოახდენს მიმდებარე მგრძნობიარე დაცვის მიზნებზე. .
* პრინციპში, უწყვეტი წარმოების მქონე ქიმიურმა საწარმოებმა უნდა მოახდინონ გადამუშავება ან დაწვა აალებადი ორგანული ნარჩენების გაზზე, ხოლო წყვეტილი წარმოების მქონე ქიმიურმა საწარმოებმა უნდა მიიღონ დაწვა, ადსორბცია ან კომბინირებული პროცესი სამკურნალოდ.
* მტვრის ნარჩენების გაზი უნდა დამუშავდეს ჩანთის მტვრის მოსაშორებლად, ელექტროსტატიკური მტვრის მოსაშორებლად ან ტომარის მტვრის მოსაშორებლად. სამრეწველო ქვაბები და სამრეწველო ღუმელები უპირატესობას ანიჭებენ სუფთა ენერგიას და ეფექტურ გამწმენდის პროცესს და აკმაყოფილებენ ძირითადი დამაბინძურებლების ემისიების შემცირების მოთხოვნებს. .
* გააუმჯობესეთ ნარჩენების გაზის დამუშავების ავტომატიზაციის ხარისხი. სპრეის სამკურნალო საშუალებებს შეუძლიათ გამოიყენონ თხევადი დონის ავტომატური მართვის ინსტრუმენტი, pH ავტომატური მართვის ინსტრუმენტი და ORP ავტომატური მართვის ინსტრუმენტი, დოზირების ავზი აღჭურვილია თხევადი დონის განგაშის მოწყობილობით, დოზირების რეჟიმი უნდა იყოს ავტომატური დოზირება.
* გამონაბოლქვის ცილინდრის სიმაღლე უნდა განისაზღვროს სპეციფიკაციების მოთხოვნების შესაბამისად. გამონაბოლქვის ცილინდრის სიმაღლე არანაკლებ 15 მეტრია, წყალბადის ციანიდი, ქლორი, ფოსგენი გამონაბოლქვის ცილინდრის სიმაღლე არანაკლებ 25 მეტრია. შესასვლელი და გასასვლელი ტერმინალურ მკურნალობას უნდა მიეწოდოს სინჯის პორტი და საშუალებები მარტივი სინჯის აღების მიზნით. მკაცრად აკონტროლეთ საწარმოს გამონაბოლქვი ბალონების რაოდენობა, მსგავსი გამონაბოლქვი აირების ბალონები უნდა გაერთიანდეს.
IV ჩამდინარე წყლების თვითგამოწმების, გასწორებისა და გაწმენდის საშუალებები

1, კანალიზაციის ობიექტების შემოწმება
* ექსპლუატაციის სტატუსი, ისტორიული ექსპლუატაციის სტატუსი, გამწმენდი ტევადობა და წყლის გაწმენდილი ოდენობა, ჩამდინარე წყლების ხარისხის მართვა, გაწმენდის ეფექტი, შლამის დამუშავება და კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობების გატანა.
დადგენილია თუ არა ჩამდინარე წყლის ობიექტის ექსპლუატაციის წიგნი (კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის გახსნისა და დახურვის დრო, ჩამდინარე წყლის ყოველდღიური შემოდინება და გადინება, წყლის ხარისხი, დოზირება და ტექნიკური მონაცემები).
* შეამოწმეთ, არის თუ არა დასრულებული საკანალიზაციო ჩამდინარე წყლების საწარმოების გადაუდებელი განკარგვის ობიექტები და შეუძლიათ თუ არა მათ გარანტია ჩამდინარე წყლების ჩაჭრა, შენახვა და გაწმენდა გარემოს დაბინძურების ავარიების შემთხვევაში.

2, კანალიზაციის ჩამდინარე წყლების შემოწმება
* შეამოწმეთ რამდენად შეესაბამება კანალიზაციის განყოფილებების ადგილმდებარეობა რეგლამენტს, შეამოწმეთ თუ არა შესაბამისობა დამაბინძურებლების კანალიზაციის გამშვებ პუნქტთან შესაბამის რეგულაციებთან, შეამოწმეთ არის თუ არა მონიტორინგის შერჩევის წერტილები შესაბამისი დამაბინძურებლების გამონადენის სტანდარტების შესაბამისად და შეამოწმეთ სტანდარტის საზომი სექცია დგინდება ნაკადის და სიჩქარის გაზომვის გასაადვილებლად.
* აღჭურვილია თუ არა კანალიზაციის მთავარი განყოფილება გარემოს დაცვის ნიშნებით. საჭიროებისამებრ დააყენეთ ონლაინ მონიტორინგისა და მონიტორინგის მოწყობილობა.

3, გადაადგილება, წყლის ხარისხის შემოწმება
* ოპერაციის ჩანაწერების შემოწმება, თუ არსებობს ნაკადის მრიცხველები და დაბინძურების წყაროების მონიტორინგის მოწყობილობა;
* შეამოწმეთ ჩამდინარე წყლების ხარისხი, რომ დააკმაყოფილოთ დამაბინძურებლების გამოყოფის ეროვნული ან ადგილობრივი სტანდარტები.
* შეამოწმეთ მონიტორინგის ინსტრუმენტების, მრიცხველების და მოწყობილობების მოდელები და სპეციფიკაციები, აგრეთვე მათი გადამოწმება და დაკალიბრება.
* შეამოწმეთ გამოყენებული მონიტორინგის ანალიზის მეთოდები და წყლის ხარისხის მონიტორინგის ჩანაწერები. საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია განხორციელდეს ადგილზე მონიტორინგი ან შერჩევა.
* შეამოწმეთ წვიმისა და კანალიზაციის გადამისამართება და შეამოწმეთ, ახორციელებს თუ არა დამაბინძურებლების განმუხტვის ერთეული წვიმის წყლისა და კანალიზაციის გადამისამართებას.

4, წვიმისა და დაბინძურების გადამისამართების განხორციელება
* დააყენეთ წვიმის წყლის შეგროვების საწყისი ავზი სპეციფიკაციების შესაბამისად, საწყისი ნალექის მოცულობის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად;
* ჩამდინარე წყლების შეგროვების ავზები იდგმება სემინარებში ჩამდინარე წყლით, ხოლო შეგროვებული კანალიზაცია დახურული მილების საშუალებით ტუმბოს შესაბამის ჩამდინარე წყლების გამწმენდ ნაგებობებში;
* გამაგრილებელი წყლის გადამუშავება ხდება დახურული მილების საშუალებით;
* ღია ხეობები გამოიყენება წვიმის წყლის შეგროვებისთვის. ყველა სანგრები და გუბურები აგებულია ბეტონის ჩამოსხმის შედეგად, ანტიფროზიული ან ანტიკოროზიული ზომებით.
5. წარმოების ჩამდინარე წყლების და საწყისი წვიმის წყლის განკარგვა
* საწარმოებმა, რომლებიც ნარჩენ წყალს თვითონ ამუშავებენ და ახორციელებენ, უნდა შექმნან ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობები, რომლებიც თავსებადი იქნება მათი წარმოების მოცულობასთან და დამაბინძურებლების ტიპებთან. ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობები უნდა იმუშაონ ჩვეულებრივ და შეძლონ სტაბილურად განმუხტვა სტანდარტამდე;
* საწარმოებმა, რომლებიც იღებენ ჩამდინარე წყლებს, უნდა შექმნან წინასწარი დამუშავების საშუალებები, რომლებიც შეესაბამება წარმოების შესაძლებლობებს და დამაბინძურებლების ტიპებს. წინასწარი მკურნალობის ობიექტები ჩვეულებრივ მუშაობს და შეუძლიათ დააკმაყოფილონ სტაბილურად აღების სტანდარტი;
* ჩამდინარე წყლების დამუშავებას სავალდებულო საწარმოებმა ხელი უნდა მოაწერონ ხელშეკრულებას კვალიფიციურ განყოფილებებთან, დამტკიცებისა და გადატანის სრული პროცედურები და შექმნან ნდობით აღრიცხული ანგარიში.
* საწარმოებმა, რომლებსაც აქვთ კანალიზაციის აღების კვალიფიკაცია, უნდა აიღონ კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობები საყოფაცხოვრებო კანალიზაციის დასამუშავებლად
6. განტვირთვის განყოფილების პარამეტრი
* პრინციპში, თითოეულ საწარმოს ნებადართულია მხოლოდ ერთი კანალიზაციის და ერთი წვიმის წყლის გამოსასვლელის დაყენება და ჭაბურღილების და ნიშნების შერჩევის მონიტორინგის დაყენება.
* ჩამდინარე წყლების ჩამდინარე წყლები უნდა აკმაყოფილებდეს სტანდარტიზებული გაჯანსაღების მოთხოვნებს, რათა მივაღწიოთ ”ერთი აშკარა, ორი გონივრული, სამი მოსახერხებელი”, ანუ გარემოს დაცვის ნიშნები აშკარაა, კანალიზაციის გასასვლელის გონივრული, კანალიზაციის გამონადენის მიმართულება გონივრული, მარტივი ნიმუშების შეგროვება, მარტივი მონიტორინგი და გაზომვა, საზოგადოების მონაწილეობა და ზედამხედველობა და მართვა;
* დანაყოფებმა, რომლებიც აკმაყოფილებენ დროებითი ზომების მე -4 მუხლის მოთხოვნებს სამრეწველო დაბინძურების წყაროების ავტომატური მონიტორინგის სისტემის ზედამხედველობისა და მენეჯმენტისთვის, ჯიანგსუს პროვინციაში უნდა დააყენონ ავტომატური მონიტორინგის მოწყობილობა ძირითადი დამაბინძურებლების განმუხტვისთვის, საჭიროებისამებრ, და დაუკავშირდნენ მონიტორინგის ცენტრს გარემოს დაცვის ბიურო.
* წვიმის წყლის გამონადენისთვის უნდა იქნას გამოყენებული რეგულარული ღია ხეობები, უნდა დამონტაჟდეს ავარიული სარქველები.

1. ფლობენ საშიში ნარჩენების გადაყრის შესაბამისობის ოთხ ელემენტს
საშიში ნარჩენების მართვის გეგმა: საწარმომ უნდა შეადგინოს საშიში ნარჩენების მართვის გეგმა წარმოების გეგმისა და წარმოებისა და ნარჩენების მახასიათებლების შესაბამისად, წარმართოს საშიში ნარჩენების მართვა მთელი წლის განმავლობაში და წარუდგინოს გარემოს დაცვის ადგილობრივ ბიუროს წარსადგენად.
სახიფათო ნარჩენების გადაცემის გეგმა: მომზადება საშიში ნარჩენების გადატანის გეგმის ადგილობრივი მართვის დეპარტამენტის მოთხოვნების შესაბამისად.
ნარჩენების საშიში გადაცემის დუბლიკატი: შეავსეთ დუბლიკატი მოთხოვნებისა და სპეციფიკაციების შესაბამისად.
სახიფათო ნარჩენების მართვის წიგნი: მთელი პროცესის განმავლობაში შეავსოთ საშიში ნარჩენების წარმოქმნის, შეგროვების, შენახვის, გადატანისა და განადგურების შესახებ ინფორმაცია კანონმდებლობისა და რეგულაციების, ადგილობრივი მართვის დეპარტამენტების მოთხოვნების, აგრეთვე საწარმოთა საშიში ნარჩენების მართვის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. სახიფათო ნარჩენების გარემოს მართვის სისტემის გაუმჯობესება
* შეიქმნას გარემოს დაცვის პასუხისმგებლობის სისტემა. საწარმოებმა უნდა შექმნან გარემოს დაცვის პასუხისმგებლობის სისტემა, დანაყოფის ხელმძღვანელისა და შესაბამისი პერსონალის პასუხისმგებლობის გარკვევის მიზნით.
* შეასრულეთ საანგარიშო და სარეგისტრაციო სისტემა. საწარმოებმა სახელმწიფოს შესაბამისი დებულებების შესაბამისად უნდა ჩამოაყალიბონ საშიში ნარჩენების მართვის გეგმები.
* ჩამოაყალიბოს ავარიების პროფილაქტიკური ზომები და საგანგებო გეგმები. საწარმო ვალდებულია ჩამოაყალიბოს პრევენციული ზომები და საგანგებო სიტუაციების წინასწარი გეგმები ავარიების შესახებ და წარუდგინოს ადგილობრივი მოსახლეობის მთავრობის გარემოს დაცვის კომპეტენტურ ადმინისტრაციულ დეპარტამენტს ქვეყნის დონეზე ან მის ზემოთ.
* სპეციალიზირებული ტრენინგის ორგანიზება. საწარმო ვალდებულია საკუთარი პერსონალი მოამზადოს, რათა ყველა პერსონალი გაითვალისწინოს საშიში ნარჩენების მართვის შესახებ.

3. მკაცრად შეასრულოთ შეგროვებისა და შენახვის მოთხოვნები
* ხელმისაწვდომი უნდა იყოს სპეციალური საშიში ნარჩენების შესანახი ობიექტები და კონტეინერები. საწარმომ უნდა ააშენოს სპეციალური საშიში ნარჩენების შესანახი ობიექტები, ან შეიძლება გამოიყენოს ორიგინალი სტრუქტურები ასეთი ობიექტების ასაშენებლად. ობიექტის შერჩევა და დიზაინი უნდა შეესაბამებოდეს ”დაბინძურების კონტროლის სტანდარტებს”. საშიში ნარჩენების შესანახად ”(GB18597, 2013 წლის რედაქცია). გარდა მყარი სახიფათო ნარჩენების, რომლებიც არ არიან ჰიდროლიზებული ან არამდგრადია ოთახის ტემპერატურაზე და წნევაზე, საწარმოებმა საშიში ნარჩენები უნდა ჩაყარონ სტანდარტებთან შესაბამის ჭურჭელში.
* შეგროვებისა და შენახვის მეთოდები და დრო უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნებს. საწარმომ უნდა შეაგროვოს და შეინახოს სახიფათო ნარჩენები სახიფათო ნარჩენების მახასიათებლების შესაბამისად და ასევე უნდა მიიღოს ზომები გარემოს დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად. აკრძალულია შერეული სახიფათო ნარჩენების შეგროვება და შენახვა შეუთავსებლად თვისებები, რომლებიც უსაფრთხოდ არ არის დამუშავებული და აკრძალულია სახიფათო ნარჩენების შენახვა არასახიფათო ნარჩენებთან. კონტეინერში, პაკეტში და სათავსში უნდა დადგინდეს სახიფათო ნარჩენების საიდენტიფიკაციო ნიშანი შესაბამისი ეროვნული სტანდარტისა და "გარემოს დაცვის სურათის ნიშნის განხორციელების წესების" შესაბამისად. (საცდელი) ”, ჩასმის ეტიკეტის ან გამაფრთხილებელი ნიშნის და ა.შ. საშიში ნარჩენების შენახვის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს ერთ წელს და შენახვის ვადის ნებისმიერი გაგრძელება უნდა დამტკიცდეს გარემოს დაცვის დეპარტამენტის მიერ.

4. მკაცრად დაიცვას ტრანსპორტირების მოთხოვნები
საწარმოები, რომლებიც იყენებენ სპეციალურ სატრანსპორტო საშუალებებს და სპეციალიზირებულ პერსონალს, იცავენ სახელმწიფოს დებულებებს სახიფათო ტვირთის გადაზიდვის მართვის შესახებ და აკრძალულია სახიფათო ნარჩენების და მგზავრების ტრანსპორტირება იმავე სატრანსპორტო საშუალებებში. სატრანსპორტო საშუალების კვალიფიკაცია და შესაბამისმა თანამშრომლებმა უნდა დაიცვან საავტომობილო გზებზე საშიში ტვირთების ტრანსპორტირების ადმინისტრირების წესებისა და საშიში ქიმიკატების უსაფრთხოების მართვის წესების შესაბამისი დებულებები. საავტომობილო გზების ექსპლუატაციის ნებართვის მიღება მიიღება საშიში ტვირთის ტრანსპორტირებისთვის. საქონელი და საშიში ტვირთის ტრანსპორტირების ლიცენზია მიიღება საგზაო სახიფათო ტვირთის ტრანსპორტირების არამოქმედებისთვის.
საშიში ნარჩენების გადამზიდავი საწარმოების პრევენციის, კონტროლისა და უსაფრთხოების ზომებმა უნდა მიიღონ ზომები, რომ თავიდან აიცილონ გარემოს დაბინძურება და გააძლიერონ სახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირებისთვის გამოყენებული ობიექტების, მოწყობილობებისა და ობიექტების მენეჯმენტი და ტექნიკური მომსახურება. საშიში ნარჩენების ტრანსპორტირების ინსტალაციები და ადგილები უნდა იყოს საშიში ნარჩენების საიდენტიფიკაციო ნიშნებითაა აღჭურვილი. აკრძალულია შეუთავსებელი საშიში ნარჩენების შერეული ტრანსპორტი, რომლებიც უსაფრთხოდ არ იქნა განკარგული.


საფოსტო დრო: 21-20 აპრილი